گرفتگی سینک ظرفشویی یکی ازاتفاقاتی است که هر ازچندگاه شاهدآن هستیم ومی تواندبسیارآزاردهندهباشد.

مادراینجاقصدداریم به شماآموزش دهیم که تنهاباآب ومایع ظرفشویی آن رابرطرف کنید.

به طور معمول هنگامی که سینک ظرفشویی دچارگرفتگی می شود مابه دنبال موادشیمیایی مختلفی می گردیم تااین مشکل راحل کنیم.علاوه برمضربودن آنهابسیاری ازاوقات درخانه وجودندارند وبایدبرای خریدشان اقدام کنیم. هنگام گرفتگی لوله هانبایدازموادشیمیایی واسدی استفاده کردچراکه باعث ایجادآسیب بسیارزیادبه لوله هامی شودهمیشه بهترین راه حل این است که منشاانسدادراازبین ببریداما متاسفانه عملکردن به این راه حل چندان ساده نیست.خوشبختانه دراینجاراه دیگری نیز وجود داردکه باآن می توانیدتنهابامایع ظرقشویی وآّب گرم انسدادرابرطرف کنید. برای این کارابتدالازم است مقداری آب داغ رادرسینک ظرفشویی خودبریزددراین روش نبایدازآب آبگرمکن استفاده کنیدچراکه دمای آن به اندازه کافی بالانیست.بهترین راه حل این است که مقداری آب رادرون کتری ریخته واجازه دهیدتاآب بجوشددراین شرایط آب بالای 90درجه دما داشته ومی توانیدازآن استفاده کنیدپس ازاین که آب راداخل سینک ظرفشویی ریختید به آن مقداری مایع ظرفشویی بریزدتابافشارآب داخل سینک ومایع ظرفشویی موادانباشته شده درمسیرلوله شل شود این کارراچند بارتکرارکنید تارفع انسدادکنیداین راه حل فقط برای رفع گیرسینک ظرفشویی توصه میگردد

اماممکن است درخانه های شماگرفتگی فاضلاب به جز سینک باشد مثل گیرکردن مسیرهای فاضلاب توالت حمام وغیره که برای رفع انسداداین گونه فاضلاب هاازراه حل مخلوط کردن جوش شیرین.سرکه ونمک استفاده کنید.این موادراباهم دیگرترکیب کرده واجازه دهیدبه مدت 30 دقیقه به همین شکل بماند.سپس آب جوش راباآنمخلوط کرده ودرسینک بریزد.خواهیددیدکه این ترکیب می تواندهرآن چیزی که باعث مسدودشدن لوله فاضلاب شماشده است راازبین ببرد.

درصورتی که بااین راه کارها نتوانستید مشکل خود رابرطرف کنید باشرکت دکترفنی تماس بگیریدتابابهترین دسستگاه هاوسرویس کاران بادانش باکمترین هزینه درسریعترین زمان ممکن مشکل خودرابرطرف کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.